Strona główna News Piszą o nas Projekty unijne Kontakt
Sztuczne trawy

SZTUCZNE TRAWY:

Firma Sodex Sp. z o.o. z powodzeniem stosuje od blisko 14 lat sztuczne trawy na boiskach zewnętrznych i zewnętrznych kortach tenisowych.

Podstawową cechą nawierzchni ze sztucznych traw jest bezpieczeństwo jakie zapewnione mają użytkownicy, poślizg osiągany na tych nawierzchniach zmniejsza ryzyko skręcenia czy zwichnięcia stawów oraz zmniejsza skutki upadku.

Kolejną zasadniczą zaletą stosowania sztucznych traw na obiektach zewnętrznych jest ich bardzo niski koszt utrzymania. Nawierzchnie tego typu należą do grupy bezobsługowych - nie wymagają wałowania, podlewania, znakowania- malowania linii,  a równocześnie zapewniają użytkownikom bezpieczeństwo podczas użytkowania. Nawierzchnie trawiaste mogą być wykorzystane na boiskach sportowych nawet przez okres 15 do 20 lat, co stawia je na pierwszym miejscu pod względem żywotności.

 

 Wykorzystujemy produkty różnych producentów, którzy dysponują szerokim zakresem niezawodnych i uniwersalnych nawierzchni.

Każda dyscyplin ma swoją specyfikę i wymaga innego rodzaju nawierzchni, co wpływa na parametry poślizgu, odbicia piłki czy elastyczności.

 

 Do najbardziej uniwersalnych traw należą trawy o źdzbłach wysokości 18-25mm i gęstości od 20-40 tys./m2 Trawy tego typu znajdują zastosowanie na boiskach wielofunkcyjnych jak i kortach tenisowych oraz bieżniach przyszkolnych. Zazwyczaj są zasypywane piaskiem kwarcowym.

Trawy o wysokości źdźbła 9-15mm i o gęstości od 60 tys/m2 są najczęściej wykorzystywane do budowy kortów tenisowych.

Trawy o dużej wysokości źdźbła czyli takie jak 45-50-55-60mm są wykorzystywane na treninowe boiska do piłki nożnej. W takich przypadkach zasypkę stanowi zarówno piasek kwarcowy jak i granulat gumowy (EPDM lub SBR)

   

 

 

 Podłoża pod nawierzchnie ze sztucznej trawy:

Stosuje się wiele różnych rodzajów podbudowy pod boiska z nawierzchnią ze sztucznej trawy. Najczęściej są to podłoża tłuczniowa przepuszczalne oraz podłoża nieprzepuszczalne najczęściej betonowe lub asfaltowe. W przypadku tych drugich mamy najczęściej do czynienia z pracami renowacyjnymi istniejących już płyt boisk. Schemat budowy podłoży przedstawiają rysunki:

                      WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT:

 z uwagi na fakt iż montaż nawierzchni ze sztucznej trawy nie jest określona w żadnych Polskich Normach w związku z tym firma SODEX Sp. z o.o. ustala następujące warunki wykonania i odbioru robót: 1)       warstwa wykładziny trawiastej ma stałą grubość (wysokość) i nie ma możliwości niwelacji nierówności podłoża. 2)       Nawierzchnia ze sztucznej trawy jest wykonywana z fragmentów wykładziny klejonych na placu budowy, bez określania minimalnych czy maksymalnych wymiarów tych fragmentów.  3)       w miejscach połączeń wstęg wykładziny i/lub wklejania linii może powstać zgrubienie o grubości do 3 mm, w przypadku sklejania dwóch krzyżujących się linii może powstać zgrubienie o grubości do 6mm.   4)       Długości ździebeł trawy mogą się różnić  1-3mm dla traw o długości do 11mm; od 1-4mm dla traw o długości do 20mm; od 1-5mm dla traw o długości do 35mm; od 1-6mm dla traw o długości do 60mm  5)       dopuszczalne odchyłki wymiarowe boisk (linii) wynoszą:  1.        prostolinijność wklejanych linii prostych - odchylenie od wymiaru do 2 cm różnicy od linii założonej na długości 10m.  2.        odchylenie długości przekątnych boiska do 6 cm różnicy.   3.   odchylenie od założonego wymiaru boiska do 3 cm na szerokości boiska i 5 cm na długości boiska  4.   odchylenie od założonego kształtu linii półokrągłej lub innej linii nie prostej do 5 cm od linii założonej 5.  odchylenie szerokości linii do 6mm od wymiaru założonego  Odchyłki wymiarowe są mierzone w stosunku do dolnej części źdźbła trawy- tuż przy osnowie-podkładzie. Przesunięcie się górnej części źdźbła trawy od projektowanego wymiaru nie jest traktowany jako wada i nie może być przyczyną odmowy dokonania odbioru. 6)       wykładzina stanowi warstwę niezależną od podłoża i nie musi być do niego klejona. 7)       Zasypanie piaskiem kwarcowym: ilość piasku jest uzależniona od rodzaju trawy i podana przez jej producenta. Na początku użytkowania boiska (tj w okresie od 2 do 12miesięcy) możliwe jest, iż będzie ono miało słaby parametr odbicia piłki.  Zjawisko to ulega zmianie na przestrzeni czasu i użytkowania. Zjawisko to nie może być przyczyną odmowy dokonania odbioru  8)       W przypadku nierówności podłoża przekraczającej wymiar dopuszczony w normie PN-62/B-10144 „posadzki z betonu i zaprawy cementowej” wykładzina może ulec pomarszczeniu za co odpowiada Zamawiający i nie może być przyczyną odmowy odbioru robót.

INSTRUKCJA OBSŁUGI NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY

 

 

  

1.      Nawierzchnia ze sztucznej trawy przeznaczona jest do prowadzenia sportowych

gier zespołowych i indywidualnych oraz zajęć wychowania fizycznego.

2.      Czynności czyszczenia i konserwacji oraz uzupełniania piaskiem kwarcowym należą

do obowiązków użytkownika lub inwestora.

3.      Założenia dotyczące eksploatacji nawierzchni ze sztucznej trawy:

·        Zabrania się obciążania nawierzchni naciskiem punktowym większym niż 300 kg

(np. rusztowania, konstrukcje trybun, i inne).

·        Zabrania się poruszania po nawierzchni trawiastej pojazdami z wyjątkiem urządzeń

przeznaczonych do szczotkowania nawierzchni trawiastej po uprzednim uzgodnieniu

z firmą SODEX sp. z o.o.

·        Nie wolno użytkować nawierzchni w obuwiu podkutym częściami metalowymi

oraz w obuwiu sportowym typu kolce lub buty piłkarskie z metalowymi elementami

·        Wszystkie urządzenia lub konstrukcje znajdujące się na nawierzchni ze sztucznej

trawy muszą być zaopatrzone w szerokie gumowane lub plastikowe rolki lub nóżki

·        Do gier zespołowych należy używać odpowiedni sprzęt przeznaczony do tego celu.

·        Należy przeciwdziałać wnoszeniu na nawierzchnię ze sztucznej trawy zanieczyszczeń.

·        Zabrania się wylewania na nawierzchnię ze sztucznej trawy rozpuszczalników, kwasów

lub innych środków chemicznych mogących doprowadzić do trwałego uszkodzenia

nawierzchni  co nie jest objęte gwarancją.

·        Zabrania się rozpalania ognisk i wnoszenie otwartego ognia na nawierzchnię sztucznej trawy.

4.      Szczotkowanie przeprowadzać analogicznie jak w przypadku kortów ceglanych –

szczotką lub matą zaczynając od obrzeża a kończąc w środku każdej połowy boiska.

Szczotkowanie ma na celu przemieszczenie i wyrównanie warstwy piasku kwarcowego.

5.      Uzupełnianie piasku należy dokonywać piaskiem kwarcowym o frakcji od 0,1 do 0,9mm.

Stosowanie innego piasku jest zabronione.

6.      Usuwanie większych zanieczyszczeń takich jak liście, igliwie należy wykonywać ręcznie

lub za pomocą szczotek, odkurzaczy czy dmuchaw.

7.      Nie przestrzeganie warunków niniejszej instrukcji obsługi prowadzi do utraty praw

gwarancyjnych.